Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dla dyrektorów

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Gimnazjów

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90 przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Głównym przesłaniem organizacji tego Dnia jest propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także  uświadomienie osobom pełnosprawnym, że osoby z dysfunkcjami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

SIEĆ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH funkcjonująca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia wystawę prac plastycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z Państwa szkół do wykonania prac plastycznych na temat: „Fantastyczny Toruń”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem dyplomów odbędzie się dnia 12 maja 2017 roku o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Prace plastyczne (technika dowolna, format A3 lub A2, tematyka:„Fantastyczny Toruń”) prosimy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka – Plac Św. Katarzyny 8, do dnia 27 kwietnia do godz. 15.00. Metryczka każdej pracy winna zawierać na odwrocie dane jej twórcy, tytuł, imię i nazwisko opiekuna oraz być opieczętowana pieczątką szkoły.

Autorzy prac zakwalifikowanych przez organizatorów na wystawę zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Na stronie Kuratorium Oświaty funkcjonuje bank ofert pracy dla nauczycieli (w menu z lewej strony). Dyrektorzy mogą zamieszczać informacje o wolnych miejscach pracy w panelu piko.

Od dnia 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (a nie nauczyciel), przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest zobowiązany zasięgnąć informacji z CROD. Utworzono narzędzie informatyczne „wyszukiwarka”, za pomocą którego dyrektor szkoły będzie miał możliwość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się w bazie numerów PESEL Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło wersję testową wyszukiwarki, która znajduje się w tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej w zakładce „CROD” i będzie udostępniona dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek w dniach od 21 do 28 lutego br. Dyrektor szkoły  może przetestować sposób wyszukiwania informacji znajdujących się w ww. bazie. Pełna informacja dotycząca zasad korzystania z rejestru znajduje się na stronie MEN w zakładce Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE